BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ K L MN O P R S W Z

T U

14 02 Tabaczyńscy B-cia, fabr. Przędzy i wełny, Białostoczańska 32
6 78 Tabaczyński Hirsz, m., Polna 17
7 22 Tabaczyński Monesz, m., Biała 16
6 97 Taliński Chemij, m., Sienkiewicza 24
9 30 Tartacki Samuel, wł. tartaku i cegielni Koplany, m., Łąkowa 7
3 95 Taszman Dawid, m., Legionowa 7
16 07 Tat Salomon, m., Dąbrowskiego 4 m. 8
3 37 Teatr "Palace", Kilińskiego 6
17 86 Tesfoje Akiwa, adw., m., Rynek Kościuszki 7
9 36 Textill, kom. sprz. sukna i man., Marsz. Piłsudskiego 1
8 86 Tilleman Aron, dr, dyr. gimn., m., Fabryczna 14
10 40 Tilleman Sebastian, dr, adw., m., Kilińskiego 16
14 28 Tomaszewiczówna Jadwiga, dr, m., Kraszewskiego 6 m. 8
2 70 Tomczak Roman, komisarz Ubezp. Społ., m., Grottgera 2/1
10 44 Topolański Oszer, m., Sienkiewicza 24
1 57 Topolewski Aleksander, m., Piasta 83
2 25 Topolski Mojżesz, skład naczyń kuchennych, Rynek Kościuszki 30
6 52  - m., Rynek Kościuszki 30 a
4 96 Tow. Ochrony Zdrowia Ludn. Żydowskiej "Toz", ambulatorium, Fabryczna 27
8 58 Trachimowski Całko, m., Sienkiewicza 69
15 51 Trafimowski M., skład futer, Rynek Kościuszki 6
6 80 Transpol, M. Kuriański, biuro ekspedycyj., Kupiecka 11
5 07 Tranzyt, biuro transp., Szlachecka 9
4 48 Trejwisz Eugeniusz, dr med., chirurg, m., Sienkiewicza 14
4 47 Treszczański Maks, skład farb, Rynek Kościuszki 28
5 57 Trilling O. i Syn, fabr. sukna i kołder, Wasilków
9 57 Trilling Roman, m., Marsz. Piłsudskiego 24
10 27 Tropp Mojżesz, inż., m., Marsz. Piłsudskiego 33
4 72 Trzeciański Beniamin, m., Czackiego 10
4 42 Tucewicz Józef, dr med., m., Czackiego 7
16 57 Tukaczyński Szewel, m., Nowy Świat 28
2 12 Tyktin Abram, m., Częstochowska 8
14 13 Tyktin Hilel, cerata i pokr. mebl., Sienkiewicza 2
7 60 Tyktin Paweł, kierownik Tow. "Północ", m., Fabryczna 37
9 46 Tytoniowy Monopol (patrz Urzędy)
U
Ubezpieczalnia Społeczna w Białymstoku, Ś-to Jańska 9
3 22  - administracja, sekretariat
3 78  - biuro zgłoszeń
92  - sekcja ewidencji
 - (dod.) sekcja wymiaru składek
4 41  - sekcja świadczeń
 - (dod.) kierownik wydziału ubezpieczeniowego
8 23  - dyrektor, gab.
7 49  - komisarz Ubezp., gab.
3 93  - lekarz naczelny
7 03  - apteka
34 Uliański Aleksander, mech. masz. do pis., m., Sienkiewicza 28/b m. 1
11 51 Unzer Łebn, administracja, Kilińskiego 23
 - (dod.) redakcja
5 47 Urbanowicz Bolesław, notariusz, b., Mickiewicza 5
6 38  - m., Kraszewskiego 1
URZĘDY:
16 40 Gmina Białostoczek, kolonia Bacieczki
14 10 Gmina Dojlidy, zarząd, Zielona
3 87 Inspektor Pracy VI Okręgu, Orzeszkowej 5
78 Inspektor Pracy 32 i 34 Obwodu, Orzeszkowej 5
3 84 Inspektor Szkolny Obwodu Białostockiego, Rynek Kościuszki 3
 - (dod.) inspektor, gab.
Izba Skarbowa w Białymstoku, Mickiewicza 3
4 14  - dyrektor
 - (dod.) sekretariat
75  - centrala
1 63  - centrala
11 28  - centrala
 - (dod.) ogólny
 - (dod.) wydz. I (ogólny), naczelnik
 - (dod.) oddział osobowy
 - (dod.) oddział gospodarczy
 - (dod.) kancelaria główna
 - (dod.) wydz. II (pod. bezpośr.), naczelnik
 - (dod.) wydz. II (pod. bezpośr.), ogólny
 - (dod.) wydz. II, oddział administracyjny
 - (dod.) wydz. III (rach.- kas.), naczelnik
 - (dod.) wydz. III (rach.- kas.), ogólny
 - (dod.) oddział asygnowań
 - (dod.) wydz. IV (akcyz i monop.), naczelnik
 - (dod.) wydz. V (opłat stemplowych), naczelnik
 - (dod.) przewodniczący Komisji Odwoławczej
6 22  - Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej
1 73  - dyrektor Edward Ratuński, m., Mickiewicza 3
3 05  - Wojewódzka Komisja Klasyfikacyjna, Branickiego 3
 - (dod.) kancelaria 
 ----------------------
6 55 Komisariat Straży Granicznej, Marsz. Piłsudskiego 33
11 30 Państwowa Hurtownia Wódek, Białystok Fabryczny
Polski Monopol Tytoniowy, Br. Pierackiego 39
9 46  - Zakład Sprzedaży Okręgu Białostockiego
 - (dod.) Hurtownia Tytoniowa P. M. T.
4 50  - kierownik, m.
Sąd Okręgowy, Mickiewicza 5
44  - centrala
56  - centrala
11 24  - centrala
14 24  - centrala
 - (dod.) prezes, gab.
 - (dod.) prezes, m.
 - (dod.) sekretariat prezydialny i rachuba
 - (dod.) wydział karny, przewodniczący, gab.
 - (dod.) prokurator, gab.
 - (dod.) wiceprokurator, zastępca prokuratora
 - (dod.) wiceprokuratorzy III i IV rejonu
 - (dod.) kancelaria sędziów śledczych
 - (dod.) wydział cywilny, przewodniczący, gab.
 - (dod.) wydział cywilny, zastępca
 - (dod.) pokój adwokatów
 - (dod.) notariusz Gąsiorowski
 - (dod.) notariusz Kołdrasiński
 - (dod.) notariusz Szczepański
 - (dod.) notariusz Urbanowicz
 - (dod.) wydz. hipoteczny, kancelaria
 - (dod.) pisarz hipoteczny Hudec
 - (dod.) sąd grodzki, kierownik, gab.
 - (dod.) sąd grodzki, sekretariat
4 54  - prokurator, m., Ś-to Jańska 22
( Uwaga: po godz urzędowych):
56  - prezes, m., Mickiewicza 5
44  - prokuratura
11 24  - wydział S. O.
14 34  - sąd grodzki, kierownik, gab., Mickiewicza 5
 ----------------------
Starostwo Grodzkie Białostockie, Sienkiewicza 27
90  - starosta, gab. i m.
1 65  - ogólny
 - (dod.) zastępca starosty, gab.
4 40  - ref. bezpiecz. publ
 ----------------------
Starostwo Powiatowe Białostockie, Sienkieiwcza 28 a
65  - ogólny
31  - starosta, gab. i m.
14 38  - straosta, m., Ś-to Jańska 18 a
9 21  - wicestarosta, gab.
 - (dod.) referent bezpieczeństwa publicznego, gab.
4 52 Powiatowy Zarząd Drogowy, kier., gab., Sienkiewicza 28 a
 - (dod.) biuro
4 44 Wydział Powiatowy w Białymstoku, Sienkiewicza 28 a
 - (dod.) inspektor samorządowy
 ----------------------
Urząd Celny w Białymstoku, Traugutta
5 27  - naczelnik, gab.
11 13  - informacyjny
13 68  - dział karny
 ----------------------
16 28 Urząd Miar w Białymstoku, Jurowiecka 11
Urząd Wojewódzki w Białymstoku, pałac Branickich
1 53  - wojewoda, m.
20  - wicewojewoda, m., Ś-to Jańska 32
8 42  - naczelnik wydz. społ.- pol., m., al. Kościałkowskiego 36
6 12  - zast. nacz. wydz. społ.- pol., m., Ś-to Jańska 18
7 16  - kier. oddz. bezp. i porz. publ., m., Parkowa 21
Centrala:
11  ---
37  ---
74  ---
2 53  ---
10 37  ---
16 37  ---
 - (dod.) wojewoda, gab.
 - (dod.) wicewojewoda, gab.
 - (dod.) sekretariat wojewody
 - (dod.) wydział ogólny, naczelnik
 - (dod.) wydział ogólny, ref. osobowy
 - (dod.) wydział ogólny, oddz. adm.- prawny, kierownik
 - (dod.) wydział ogólny, oddz. budż.- gosp., kierownik
 - (dod.) wydział ogólny, oddz. budż.- gosp., ogólny
 - (dod.) wydział ogólny, kancelaria ogólna
 - (dod.) wydział ogólny, intendent
 - (dod.) wydz. społ.- pol., naczelnik
 - (dod.) wydz. społ.- pol., zastępca naczelnika
 - (dod.) wydz. społ.- pol., ogólny
 - (dod.) wydz. społ.- pol., oddz. bezpieczeństwa, kierownik
 - (dod.) wydz. społ. -pol., oddz. bezpieczeństwa, ogólny
 - (dod.) wydz. społ.- pol., referat prasowy
 - (dod.) wydział samorządowy, naczelnik
 - (dod.) wydział samorządowy, ogólny
 - (dod.) wydział samorządowy, referat aprowizacyjny
 - (dod.) wydz. przemysłowy, naczelnik
 - (dod.) wydział kom. bud., naczelnik
 - (dod.) wydział kom. bud. oddział drogowy, kierow.
 - (dod.) wydział kom. bud. oddz. budowlany, kierow.
 - (dod.) wydział kom. bud. ref. ruchu kołowego
 - (dod.)  wydział kom. bud., ogólny
 - (dod.) wydział pracy, opieki i zdrowia, naczelnik
 - (dod.) wydział pracy, opieki i zdrowia, oddz. op. społ., kier.
 - (dod.) wydział pracy, opieki i zdrowia, ogólny
 - (dod.) wojewódzkie biuro do spraw finansowo- rolnych
 - (dod.) biuro planu regionalnego
Wydział roln. i ref. rolnych, Sienkiewicza 67
4 01  - centrala
1 40  - centrala
1 49  - centrala
 - (dod.) woj. inspektor weterynarii
 - (dod.) oddz. urządzeń rolnych, kierownik
 - (dod.) oddz. rolnictwa, kierownik
 - (dod.) woj. inspektor ochrony lasów
 - (dod.) naczelnik i sekretariat
 - (dod.) oddz. wodno- melioracyjny, kierownik
 - (dod.) oddz. finansowy, ogólny
 - (dod.) oddz. finansowy, kierownik
 - (dod.) oddz. pomiarów rolnych, kierownik
 - (dod.) oddz. pomiarów rolnych, ogólny
 ----------------------
Urzędy Skarbowe:
33 Brygada Ochrony Skarbowej, Kilińskiego 23
77 Urząd Skarbowy Akcyz i Monop. Państw., Kilińskiego 23
62  1 Urząd Skarbowy w Białymstoku, Mickiewicza 3
79  - kasa 1 Urzędu Skarbowego, Mickiewicza 3
8 43 2 Urząd Skarbowy w Białymstoku, Br. Pierackiego 16
 - (dod.) kancelaria
2 29 3 Urząd Skarbowy w Białymstoku, Br. Pierackiego 37

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1