לזכור את גבורתם של נצורי גטו לאדז'

Remember the Heroism of the Prisoners of Ghetto Lodz

By Yehuda Widawski

 

נאומו של מר. יהודה וידאבסקי בלאדז' לרגל אירועי 60 שנה לחיסול הגטו. יום א'  29/8-2004בבית העלמין היהודי של לאדז'.

 

חלפו ששים שנה מאז אותו חודש אוגוסט הטרגי שבו הושמדו קהילות שלמות וביניהם הורינו, אחינו ואחיותינו.

 

הושמדה קהילת לאדז'.

 

קהילה זו היוותה חלק בלתי נפרד מיהדות פולין ותרבותה. רצח-עם זה שששה מליון מבני עמנו נפלו בו קורבן, עדיין אנו תוהים כיצד יכול היה להתרחש.

 

ששים שנה הנה תקופה המספקת עבור ההיסטוריונים להעריך את גודלו של החורבן, לראות ולדעת.

 

ששה מליון הינו אמנם מספר הניתן לידי ביטוי אבל זה לא מספר סטטי אשר נשאר במימדיו, אולי להפך הוא הנכון.

 

מדי יום ביומו מורגשת יותר ויותר העובדה שאין לבטא את גודל החורבן במספרים. מה עם אותן המשפחות שיכלו לקום ולא קמו, אותם ילדים שנרצחו ויכלו להיות המשך של אותה תרבות שנחרבה.

 

כמה קשה לנו לתאר את החיים שהתנהלו ברחוב היהודי בלאדז'.

 

שום הוגה דעות יהודי ולא יהודי, לא הגיע אף רגע למחשבה כי רציחות ושחיטות אכזריות ומתוכננות תתחוללנה. טבח של מיליונים. רצח של ילדים בדם-קר וזה בלב ליבה של התרבות והציביליזציה בלב ליבה של אירופה.

 

בהיותנו  כאן, בהעלותנו את זכר הקדושים והטהורים, את הורינו וקרובינו, אנו מבטיחים לקיים את צוואתם: לזכור! לא לשכוח!

לזכור את ששת המיליונים מבני עמנו שהוכרעו בקדושת מעונים לטבח ולאובדן.

 

לזכור את עוז רוחם של קרובינו שמסרו נפשם בקדושה ובטהרה. לזכור את גבורתם של נצורי גטו לאדז' אשר את צוואתם כתבו על קירות בתיהם עם הובלתם למחנות המוות.

 

ונסיים בתפילתנו העתיקה: תהי נשמתם צרורה בצרור החיים! ואותנו ינחם השם בנחמת ציון וירושלים.

 

 

על ההווה להנציח את העבר

The Present Commemorates the Past

By Yehuda Widawski

 

30.8-2004 טכס נטיעת יער זכר לשרידי לאדז'. נאומו של יהודה וידאבסקי.

 

כבוד ראש העיר דר' קרופיווניצקי Dr. Kropiwnicki

מכובדי,

גבירותי ורבותי,

 

למרות שחלפו ששים שנה מאותם הרגעים הטרגיים, חסרות עדיין מילים לבטא את שאנו מרגישים.

 

נאספנו כאן לאחר ששים שנה בכדי שיחד אתכם, לא להרשות לשכוח!

 

לזכור ולא לשכוח כפי שביטא זאת המשורר יצחק כצנלסון, יליד לאדז', בשירו הניצחי:

"לא נשכח את שירו של העם היהודי הנרצח!"

 

לאחר ששים שנה אנו הנאספים חזרנו לכאן בכדי לכבד את זכרם של אלו שנספו בצורה כל כך טראגית.

כאן מצאו מנוחתם, חכמי העיר, האדמו"רים והרבנים, החסידים והמתנגדים, ויהודים של יום-יום.

 

כאן מקום מנוחתם של הורינו וקרובינו, אחרינו ואחיותינו. אנו מחפשים מקום מנוחתם, כדי לאמור תפילת "אל מלא רחמים" על קבריהם.

 

השיטות היו של פגיעות ביקר ביותר. השפלה בכל תחום שלילת היהודים ממקום מגוריהם, שלילת רכושם ושליחתם אל הבלתי-ידוע לפלנטה האחרת.

 

עוד בשנת 1939 החלו הגרמנים בבניית הגטאות. בפברואר 1940 הוקם הגטו בלאדז'. שמה של העיר הוחלף לליצמאנשטאדט Litzmanstadt.

 

הפלישה הגרמנית לפולין ב-1939 שמה קץ לאלף שנות תרבות יהודית בפולין. בתי-ספר נחרבו, בתי-כנסת נשרפו, מיליוני ספרי-קודש וספרי-תורה הושמדו. כל מה שמסמל יהדות הוחרב, וזאת לעיני כל העולם.

 

למרות הכל לא כצאן לטבח הלכנו!

יהודים ברחו מגטאות ולא תמיד התקפלנו באווירה ידידותית. היהודים קפצו מרכבות המוות, הצטרפו ללוחמי הפרטיזנים ביערות.

 

אני זוכר את הגירוש האחרון מגטו לאדז'. "עקידות קדושינו" שנשרפו במחנות המוות של חלמנו, אושוויץ ואחרים.

 

לדור הצעיר זה נהפך להיסטוריה.

עבורנו זאת עדיין מציאות.

אנו עדיין עדים חיים את מה שהתרחש. עבורנו השואה היא מציאות, והאסון הזה, לעיני כל העולם, בלב-ליבה של הציביליזציה, זכרו חי בנו.

 

ביום זיכרון זה אנו מנציחים את זכר קדושינו, מנציחים עולם שהיה ואיננו. על ההווה להנציח את העבר, וחובתנו לזכור ולא לשכוח!

 

אנו מודים לראש העיר ומועצת העיר עבור המאמץ להנציח את זכר קדושינו.

 

יהי זכרם ברוך!

 

 

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!