Halina Birenbaum                             

"March of the Living", Yom HaShoah, 26 Nisan 5765, 5.5.2005

I Remember Their Mutual Love, Their Passion to Live,

To the Youth for the 60th Year since the Liberation of Auschwitz

English | PolishHebrew | ItalianGerman | Spanish | French

 Translated from Hebrew by Ada Holtzman

So many thoughts, feelings and words force themselves to the heart and to the lips, in this great day, 60 years to the liberation of death camp Auschwitz! So much there is still to deliver to the world, to explore, to clarify! Endless memories, human experiences over the abyss, which already mean to the new generations a faraway and incomprehensible past – history…

The frightening symbolic name "AUSCHWITZ"  in our present world, full of problems and various conflicts, less and less can tell the humanity what is its meaning – how many lost lives, sufferings in vain, torture, death. And it is very difficult to reconcile with the fact that time and lack of knowledge will blur their traces, and decrease the understanding and the ability to draw the necessary conclusions for the future.

To our regret, those who experience those tortures are leaving us. They tried with all their forces to give witness in order to penetrate to the human memory so that it will never happen again. New generations coming to the world and for them these memories are absolutely distant, incomprehensible, indescribable, as if they are not their concern. Especially, as they are frighteningly tragic, and from tragedies and grief human beings prefer to run away than think deeply…

But this should not happen and this is forbidden! Erasing hard facts from the personal and collective memory is simply dangerous. Without the past there is no future.

I was 10 years only when the war broke out in September 1939, and 13 years old when I was taken to Auschwitz-Birkenau after being in the gas chamber already in Majdanek for one whole night, because the Germans did not have gas at that night.

My mother taught me in Ghetto Warsaw during the mass deportations to say I am seventeen years old, because Jewish children did not enter the camps; they with the old or sick were sent to extermination, directly to the gas chambers, to the crematorium, to burning. I was miraculously saved from four death camps. All my family' except one brother, was exterminated in the gas chambers of Treblinka, Majdanek and Auschwitz.

A number from Auschwitz was tattooed on my arm – the identity card of Auschwitz… No digit has been erased or blurred in the course of time, and so not a single crumb of memory has been forgotten of these years when evil was omnipotent and ruled exclusively.

During all these years since my liberation I do not stop telling about what I experienced there and to what I witnessed. All through the years of my life I carry within myself the image of those who were exterminated, my mother, my father, my brother, my sister-in-law, my friends who shared the same fate like me in the ghetto and the concentration camps, their superhuman sufferings and their death. They are engraved in my soul like this number which is carved on my arm.

I remember their mutual love, their clinging on to the tiniest sparkles of hope, to maintain human values under conditions of hell on earth, to save their dear ones, to preserve their belief in a better world, their passion to live. And in the last remains of their powers, in their dying eyes was the plea to be remembered, that once they were among the living and they so much wanted to be, to exist in this world.

Their prayer to life – liberation was not fulfilled. And me, as one of them, although I was more fortunate than them, I survived and arrived to the great day – 60th year of Auschwitz liberation, ask with all my heart to deliver their plea to be remembered and to a better and a more just world.

Paths of destiny cannot be changed, bringing back to life those tortured to death in Auschwitz and other extermination camps, but we surly can remember them and try our utmost that the evil will not defeat again human values, humanity. And especially the youth is capable of that, and youth is the future of the world.

English | PolishHebrew | ItalianGerman | Spanish | French

 

Halina Birenbaum

"March of the Living", Yom HaShoah, 26 Nisan 5765, 5.5.2005

Pamiętam ich miłość wzajemną, ich upragnienie życia

Do Młodzieży w 60 rocznicę wyzwolenia z Auschwitz

Tak wiele myśli, uczuć i słów ciśnie się do serca i na usta Dziś, w tą wielką rocznicę wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz! Tyle jest wciąż jeszcze do przekazania światu, zbadania, wyjaśniania! Niezliczone wspomnienia, doświadczenia ludzkie znad krawędzi śmierci, które są już dla nowych pokoleń daleką, niepojętą przeszłością, historią...

Symboliczna już, zastraszająca nazwa „Auschwitz” w obecnym świecie aktualnych problemów i przeróżnych konfliktów, coraz mniej potrafi powiedzieć ludzkości, jaką w sobie mieści treść - ile straconego życia, ile cierpie೼ daremnych, męczeństwa, zadanych śmierci. I tak trudno jest pogodzić się z faktem, że czas oraz niewiedza mogą zatrzeć ślady o nich, zrozumienie oraz podjęcie koniecznych, wynikających z nich wniosków na przyszłość.

Odchodzą niestety Ci, którzy te męki przeżyli, zapamiętali na zawsze i wszystkimi siłami starali się zadokumentować, by utrwalić w pamięci ludzkiej i przestrzec przed możliwością ich powtórzenia. Przychodzą na świat i wzrastają nowe pokolenia, dla których te dzieje są niewyobrażalne zupełnie, dalekie, jakby nie dotyczące je. Zwłaszcza, że są one tak koszmarnie tragiczne, a od smutków i tragedii chciałoby się raczej uciekać niż się w nich zagłębiać...

Jednak nie da się to, i nie wolno! Wykreślić trudne fakty z pamięci zbiorowej i jednostki jest po prostu niebezpiecznie. Bez przeszłości nie ma przyszłości.

Ja miałam dziesięć lat, gdy wybuchła wojna we wrześniu 1939 a trzynaście lat, gdy zostałam zawleczona do Auschwitz-Birkenau po wyprowadzeniu z komory gazowej na Majdanku, w której przypadkowo zabrakło Niemcom gazu.

Matka nauczyła mnie w getcie warszawskim, w czasie łapanek na wywózkę do obozów zagłady, że mam podawać, iż ukończyłam siedemnaście lat, bo dzieci żydowskie, starców i chorych nie wpuszczają do obozu - odsyłają natychmiast do komór gazowych i do krematoriów na spalenie. Ocalałam cudem przebywszy cztery obozy śmierci. Cała moja bliska i dalsza rodzina oprócz jednego brata została zgładzona w komorach gazowych Treblinki, Majdanka i Auschwitz.

Na moim lewym pod ramieniu wyryty jest numer - oświęcimski dowód osobisty... Do dziś nie zatarła się w nim żadna cyfra. Ani najmniejszy okruch wspomnienia z tych lat panoszącego się i panującego wszechwładnie szatańskiego zła.

W ciągu tych wszystkich lat od mojego wyzwolenia nie przestaję opowiadać o tym, czego doświadczyłam wtedy, czego byłam świadkiem. I w ciągu całego mojego życia niosę w sobie obraz moich straconych bliskich, matki, ojca, brata, bratowej oraz towarzyszy losu w getcie i obozach, ich cierpienia nieludzkie i śmierć, które są wyryte w mojej duszy jak ten numer wytatuowany na pod ramieniu.

Pamiętam ich miłość wzajemną, czepianie się najbardziej nikłych iskier nadziei na możliwość przetrwania, zachowania swego człowieczeństwa w warunkach piekła na ziemi, uratowania swych najdroższych. Ich wiarę w lepszy świat,   upragnienie życia - i resztkami sił, umierającymi oczyma przekazywane błagania o pamięć o nich, że kiedyś tu byli wśród nas ludzi i tak bardzo pragnęli być, istnieć na tym świecie.

Nie było im dane doczekać spełnienia - doczekania wolności. Ale jako jedna z nich, choć szczęśliwsza, bo dożyłam i tej wielkiej rocznicy, pragnę przekazać to błaganie o pamięć i lepszy, sprawiedliwszy świat.

Nie można odwrócić wyroków losu, przywrócić do życia zamęczonych w Auschwitz i innych obozach zagłady, ale z pewnością można pamiętać o nich i starać się by ludzkie wartości, humanizm nie dał  się zwyciężyć przez zło. A zwłaszcza jest do tego zdolna na pewno młodzież, będąca wszak przyszłością świata. Przed młodzieżą jeszcze długie lata do działania, i siły.

English | PolishHebrew | ItalianGerman | Spanish | French

"מצעד החיים"  יום השואה, כ"ו ניסן תשס"ה 5.5.2005

הלינה בירנבאום

 אני זוכרת את אהבתם ההדדית, את תשוקתם לחיות

לנוער לכבוד 60 שנה לשחרור אושוויץ

כל כך הרבה מחשבות, רגשות ומלים נדחקות ללב ועל השפתיים, ביום הגדול הזה לשחרור מחנה המוות אושוויץ! כל כך הרבה יש עדיין למסור לעולם, לחקור, להבהיר! אין ספור זכרונות, התנסויות אנוש מעבר לפי התהום, שכבר מהווים לדורות חדשים עבר רחוק ולא מובן – היסטוריה...

השם הסמלי, המפחיד "אושוויץ" בעולמנו העכשווי מלא בעיות וסיכסוכים שונים, פחות ופחות יכול לומר לאנושות איזה מטען הוא נושא בחובו – כמה חיים אבודים, סבלות שווא, עינויים, כמה מוות נגרם. וקשה כל כך להשלים עם העובדה, שהזמן וחוסר הידע יטשטשו את עקבותיהם, את ההבנה והיכולת להוציא מסקנות הכרחיות, הנובעות מהם לגבי העתיד.

למרבית הצער הולכים מאתנו אלה שהתנסו באותם עינויים ובכל כוחותיהם השתדלו למסור עדות, כדי להחדיר בזיכרון האנושות ולהזהיר בפני אפשרות השנותם. באים לעולם וצומחים דורות חדשים, שארועים אלה הם לחלוטין לא ניתנים לתיאור עבורם, רחוקים מהם, כאילו לא נוגעים להם. בייחוד שהם טראגיים עד להחריד, ומטרגדיות ועצב בני אדם מעדיפים יותר לברוח מלהתעמק...

אבל זה לא ניתן, ואסור! מחיקת עובדות קשות מהזכרון הציבורי ומהיחיד זה פשוט מסוכן. ללא עבר אין עתיד.

הייתי בת עשר בפרוץ המלחמה בספטמבר 1939, ובת שלוש עשרה, כשנלקחתי לאושוויץ-בירקנאו אחרי הוצאה מתא הגז במיידנק, כיון שבמקרה היה חסר הגז לגרמנים אותו לילה.

אימא לימדה אותי בגיטו ורשה בזמן החטיפות לגירוש להגיד, שאני בת שבע עשרה, מפני שילדים יהודים, זקנים וחולים לא מכניסים למחנות – הם שולחים אותם ישר לתאי הגז ולקרמטוריום לשרפה. ניצלתי בנס מארבעה מחנות מוות. כל משפחתי, להוציא אח אחד, הושמדה בתאי הגז של טרבלינקה, מיידנק ואושוויץ.

בתת זרועי חרוט מספר קעקוע – תעודת זהות של אושוויץ... עד היום שום סיפרה לא טושטשה בו וכך גם אף פירור של זכרון מהשנים בהן הרוע השטני הכל יכול התפשט ושלט בלעדית.

בכל השנים האלה מאז שחרורי אני לא מפסיקה לספר על מה שהתנסיתי שם ולמה שהייתי עדה. בכל שנות חיי אני נושאת בי תמונת קרובי שהושמדו, אמי,  אבי, אחי, אשת אחי וחברי לגורל בגיטו ובמחנות, את סבלותיהם הבלתי אנושיים והמוות. הם טבועים בנשמתי כמו מספר הקעקוע הזה החרוט בתת זרועי.

אני זוכרת את אהבתם ההדדית, דביקותם בניצוצות תקווה הקלושים ביותר לאפשרות לשרוד, לשמר האנושיות בתנאים של גיהינום עלי אדמות, להצלת יקיריהם, את אמונתם בעולם טוב יותר, שקיקה לחיות – ובשארית הכוחות, בעיניהם הגוססות התחינה שיזכרו אותם, על שפעם היו בינינו האנשים האלו וכל כך רצו להיות, להתקיים בעולם הזה.

לא ניתן להם לזכות במילוי התחינה לחיים – לחופש. ואני, כאחת מהם, למרות שברת המזל גדול יותר, ששרדתי ואף הגעתי לתאריך הגדול של יום השנה ה-60  לשחרור אושוויץ, מבקשת בכל ליבי למסור את תחינתם לזיכרון ולעולם טוב וצודק יותר.

אי אפשר לשנות את דיני הגורל, להחזיר לחיים  את המעונים עד מוות באושוויץ ובמחנות השמדה אחרים, אבל בטח אפשר לזכור אותם ולהשתדל שהרוע לא יביס ערכים אנושיים, את ההומניות. וביחוד מסוגל לכך לבטח הנוער, שהוא הרי עתיד העולם.

English | PolishHebrew | ItalianGerman | Spanish | French

"March of the Living", Yom HaShoah, 26 Nisan 5765, 5.5.2005

Halina Birenbaum

Ricordo il loro amore reciproco, la loro passione per la vita.

Ai giovani, in occasione del 60mo anniversario dalla liberazione di Auschwitz

Tradotto (dall'ebraico) da Bianca Schlesinger

Tanti pensieri, ricordi e parole premono sul cuore e sulle labbra, in questo importante giorno della liberazione del campo di morte di Auschwitz! C’è ancora tanto da riferire al mondo, da chiarire, da ricercare!  Tante esperienze umane dall’orlo dell’abisso, tanti ricordi che per le nuove generazione rappresentano oramai un passato lontano ed incomprensibile – storia…

Nel mondo odierno cosí pieno di problemi e di conflitti, il nome simbolico, orrendo, di“Auschwitz”, puó sempre meno trasmettere al mondo il suo carico -  le vite perdute, le inutili sofferenze, le torture, le morti che ha portato. Ed è tanto difficile riconciliarsi con il fatto che il tempo e l’ignoranza ne cancelleranno le impronte, la comprensione e la capacitá di trarne le conseguenze per il futuro.

Lentamente stanno sparendo coloro che hanno vissuto quelle torture, ed hanno poi cercato con tutte le loro forze di esserne testimoni, con il desiderio di inculcarne il ricordo nella coscienza dell’umanitá, per il pericolo che si ripetesse. E’  impossibile descrivere gli orrori alle nuove generazioni che  vengono al mondo e crescono, essendo questi fatti ormai  tanto lontani da loro, come se non li toccassero. Specialmente per il fatto di essere tanto tragici ed orrendi, e la gente preferisce scansarsi da tragedie e fatti tristi,  piuttosto che approfondirvi …

Ma ció  non è possibile, e non è permesso! Il cancellare fatti difficili dal ricordo pubblico e da quello privato, è semplicemente proibito. Senza passato non c’è futuro.

Avevo dieci anni all’inizio della guerra, nel settembre del 1939, e ne avevo tredici quando fui internata a Auschwitz-Birkenau, reduce dalla camera di gas di Maidanek, dove, per caso, quella notte i tedeschi rimasero senza gas.

Nel ghetto di Varsavia, durante le razzie,  mia madre mi insegnó dire che avevo diciassette anni, dato che era noto che bambini, vecchi e malati non entravano nei campi – venivano mandati direttamente alle camere di gas ed al crematorio. Mi  salvai per miracolo da quattro campi di morte. Tutta la mia famiglia, con l’eccezione di uno, furono trucidati nelle camere di gas di Treblinka, Maidanek ed Auschwith.

Sul mio braccio è tatuato un numero – la carta di identitá di Auschwitz… fino ad oggi nessuna cifra è sbiadita cosí come non è sbiadito nessun istante del ricordo di quegli anni in cui il male satanico si spargeva,  prevalendo onnipotente nel mondo.

Durante tutti gli anni da quando fui liberata, non ho mai smesso di raccontare la mia esperienza ed i fatti di cui fui testimone. Durante tutti gli anni ho sempre conservato in me le immagini dei miei parenti trucidati, mia madre, mio padre, mia cognata ed i miei compagni di destino nel ghetto e nei campi di morte, la loro indescrivibile sofferenza e la loro morte. Sono tatuati nella mia anima come il numero tatuato sul mio braccio.

Ricordo il loro amore reciproco, il loro aggrapparsi all’ultima scintilla di speranza di sopravvivere, di rimanere umani in condizioni infernali, di salvare i loro cari, ricordo la loro fede in un mondo migliore, la loro passione per la vita – e con le ultime forze, nell’agonia finale, nei loro occhi la preghiera, di essere ricordati. Di ricordare che anche loro furono, come noi, esseri umani con tanto desiderio di vivere, di esistere in questo mondo.

Il loro desiderio di vivere, di essere liberi, non è possibile esaudire. Ed io, una di loro ma piú fortunata nell’essere rimasta viva, sopravissuta fino a questo giorno importante di 60 anni dalla liberazione di Auschwitz, desidero con tutto il cuore trasmettere la loro preghiera di essere ricordati, e di un mondo migliore e piú giusto.

Non è possibile cambiare il destino, riportare alla vita i martiri di Auschwitz e degli altri campi di morte. Ma è certamente possibile ricordarli e fare di tutto affinché il male non abbia il sopravento sui valori umani.

E questo puó farlo certamente la gioventú, che è il futuro del mondo. 

English | PolishHebrew | ItalianGerman | SpanishFrench

 

An die Jugend zum 60-ten Jahrestag der Befreiung aus Auschwitz

"March of the Living", Yom HaShoah, 26 Nisan 5765, 5.5.2005

 Halina Birenbaum         

Ich erinnere ihre Liebe zueinander, ihren Lebensdurst

An die Jugend zum 60-ten Jahrestag der Befreiung aus Auschwitz

Translated by Manfred Deselaers

So viele Gedanken, Gefühle und Worte bedrängen Herz und Mund heute, an diesem großen Jahrestag der Befreiung des Todeslagers Auschwitz! Noch immer ist so viel der Welt mitzuteilen, zu erforschen, zu erklären! Unzählbare Erinnerungen, menschliche Erfahrungen vom Abgrund zum Tode, die für die jungen Generationen schon weit entfernte, unbegreifbare Vergangenheit sind, Geschichte ...

Der heute schon symbolische, schreckerregende Name „Auschwitz” vermag in der gegenwärtigen Welt aktueller Probleme und verschiedenster Konflikte immer weniger der Menschheit zu vermitteln, welchen Inhalt er birgt – wieviel ermordetes Leben, wieviel vergebliches Leiden, wieviel Märtyrertum und gebrachten Tod. Und es fällt schwer, sich damit abzufinden, dass Zeit und Unwissenheit die Spuren verwischen können ebenso wie das Verstehen und die notwendigen Schlussfolgerungen für die Zukunft.

Leider werden wir immer weniger, die wir diese Qualen durchgemacht und  für immer im Gedächtnis behalten haben, und die wir sie mit allen Kräften später dokumentieren wollten, um sie der Erinnerung der Menschheit zu erhalten und so vor der Möglichkeit einer Wiederholung zu warnen. Neue Generationen werden geboren und wachsen auf, für die diese Geschichte völlig unvorstellbar ist, so weit entfernt, also ob sie sie nichts angehe. Zudem ist sie so grausam tragisch – und vor Traurigem und Tragischem will man lieber weglaufen als sich in es vertiefen ...

Aber das geht nicht, und das darf nicht sein! Schwierige Wahrheiten aus dem Gedächtnis von Gemeinschaften und Einzelnen zu streichen ist ganz einfach gefährlich. Ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft.

Ich war zehn Jahre alt, als im September 1939 der Krieg ausbrach, und dreizehn Jahre, als ich nach Auschwitz-Birkenau verschleppt wurde, nachdem ich aus der Gaskammer in Majdanek herausgekommen war, wo den Deutschen zufällig Gas gefehlt hatte.

Meine Mutter hatte mir im Warschauer Getto beigebracht, dass ich bei Razzien für den Abtransport in die Todeslager sagen sollte, ich wäre siebzehn Jahre alt. Jüdische Kinder, Alte und Kranke wurden nicht in das Lager gelassen – man schickte sie direkt in Gaskammern und Krematorien zum Verbrennen. Es ist ein Wunder, dass ich vier Todeslager überlebt habe. Meine ganze enge und weitere Familie mit Ausnahme eines Bruders wurde in den Gaskammern von Treblinka, Majdanek und Auschwitz vernichtet.

Auf meinem linken Unterarm ist eine Nummer eingeritzt – der auschwitzer Personalausweis ... Bis heute ist keine Ziffer davon verblasst. Und auch nicht das kleinste Stückchen Erinnerung an diese Jahre des protzigen und allmächtig herrschenden teuflischen Bösen.

In all den Jahren seit meiner Befreiung höre ich nicht auf, von dem zu erzählen, was ich damals erlebt habe und wovon ich Zeuge wurde. Mein ganzes Leben lang trage ich die Bilder meiner ermordeten Angehörigen, Mutter, Vater, Bruder, Schwägerin sowie der Leidensgefährten im Getto und in den Lagern in mir, ihr unmenschliches Leiden und Sterben, die in meine Seele eingeritzt sind wie diese tätowierte Nummer auf meinem Arm.

Ich erinnere mich an ihre Liebe zueinander, wie sie sich an den kleinsten Funken Hoffnung, überleben zu können, geklammert haben, wie sie sich ihre Menschlichkeit in der Hölle auf Erden bewahrt haben, indem sie ihre Lieben retteten.

Es war ihnen nicht gegönnt, die Erfüllung zu erleben – die Freiheit. Aber als eine von ihnen, wenn ich auch mehr Glück hatte, weil ich sogar noch diesen großen Jahrestag erlebe, möchte ich dieses Flehen um Erinnerung und um eine bessere, gerechtere Welt verbreiten.

Urteile des Schicksals kann man nicht verändern und die in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern zu Tode Gequälten nicht dem Leben zurückgeben. Aber mit Sicherheit kann man ihrer gedenken und sich dafür einsetzen, dass menschliche Werte, dass der Humanismus sich vom Bösen nicht besiegen lässt. Und dazu ist besonders die Jugend fähig, die schließlich die Zukunft der Welt ist. Die Jugend hat noch viele Jahre zum Handeln vor sich, und die Jugend hat Kraft.

English | PolishHebrew | ItalianGerman | Spanish  | French

 

Halina Birenbaum*

"March of the Living", Yom HaShoah, 26 Nisan 5765, 5.5.2005

A los jóvenes, al cumplirse 60 años de la Liberación de Auschwitz

Translated by Yudit Zadunaisky

Tantos pensamientos, sentimientos y palabras se amontonan en el corazón y sobre los labios, en este gran día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz! Hay tanto para entregar al mundo, investigar, aclarar! Un sinnúmero de recuerdos, pruebas abismales, que ya son para las generaciones modernas un pasado lejano e incomprensible; historia...

El nombre simbólico y terrible de “Auschwitz” está en nuestro mundo actual lleno de problemas y conflictos. Es tan difícil conciliar el hecho de que el tiempo y la falta de conocimiento borren sus pasos, el entendimiento y la posibilidad de llegar a conclusiones necesarias; que surgen de ellos hacia el futuro. Para nuestro gran pesar, se están yendo de este mundo los que fueron puestos a prueba con aquellos tormentos y que con todas sus fuerzas trataron de transmitir testimonios; para introducir en la memoria de la humanidad y prevenir frente a la posibilidad de repetirse esto nuevamente.

Vienen a este mundo y florecen nuevas generaciones, a las cuales estos acontecimientos no se pueden describir, ya que son lejanos para ellos, como si no les tocara de cerca. En especial porque son trágicos, hacen temblar, y de tragedias y tristeza las personas prefieren huir en vez de profundizar en ellas...

Pero esto no lo podemos permitir, está prohibido! Borrar hechos difíciles de la memoria colectiva y particular, es sencillamente peligroso. Sin pasado no hay futuro.

Yo tenía 10 años cuando estalló la Guerra en Septiembre de 1939 y tan sólo 13 años cuando fui llevada a Auschwitz-Birkenau, luego de haber sido sacada de la cámara de gas en Maidanek- pues casualmente esa noche les faltó gas a los alemanes. Mamá me enseñó en el Ghetto Warsav, durante los secuestros, a decir que tengo 17 años porque a los chicos judíos, ancianos y enfermos no los llevan a los campamentos, los envían directamente a las cámaras de gas y a los crematorios. Me salvé por milagro de cuatro campos de la muerte. Toda mi familia, excepto mi hermano, fue exterminada en Maidanek y Auschwitz.

En mi brazo está tatuado un número, documento de identidad de Auschwitz... Hasta hoy, ninguna cifra fue borrada como tampoco ninguna migaja de recuerdo de aquellos años, en los cuales la omnipotente maldad satánica se extendió y gobernó sin excepción.

En todos esos años, desde mi liberación, no alcancé aún a contar lo que he pasado y de lo que fui testigo allí. En todos los años de mi vida llevo conmigo una foto de mis parientes aniquilados: mi madre, mi padre, mi hermano, su esposa y amigos del destino con los que me tocó estar en el ghetto y los campamentos, compartiendo sus sufrimientos inhumanos y la muerte. Ellos están acuñados en mi alma al igual que este número tatuado debajo de mi brazo.

Recuerdo su amor fraternal, su apego a las chispas de diminuta esperanza de poder sobrevivir, de cuidar el humanismo en condiciones infernales sobre la tierra, de salvar a sus seres queridos, su fe en un mundo mejor, su deseo de vivir; y a la falta de fuerzas, en sus ojos de agonía, el ruego de que los recordemos: estas personas una vez estuvieron entre nosotros y tanto querían vivir, existir en este mundo.

No tuvieron el privilegio de que se cumpla su ruego para la vida: la libertad. Y yo, como una de ellos, a pesar que tuve más suerte y quedé viva- hasta llegué a esta gran fecha de 60 Años de la Liberación de Auschwitz- pido con todo mi corazón que se transmitan sus ruegos para ser recordados y tener un mundo mejor y más justo. No se pueden cambiar las leyes del destino, devolver a la morada la vida de la muerte en Auschwitz y los campamentos de Exterminio. Pero seguramente se podrá recordarlos y tratar que el mal no corroa los valores del humanismo.

Y en especial puede hacerlo la juventud, ya que es nuestro futuro.

 *Halina Birenbaum: es escritora, poetisa y traductora. Nació en Polonia y tenía quince años cuando terminó la guerra. Vive en Israel desde 1946. Su autobiografía titulada La esperanza es lo último que muere que fue publicada en Polonia, Israel, Alemania y los Estados Unidos se convirtió rápidamente en un clásico de la literatura referida a la Shoá. Publicó en polaco y en hebreo varios volúmenes de poesía entre los que se encuentra Los sonidos de un silencio culpable; a esta obra pertenece el poema “Ve y visita Treblinka”.
 

English | PolishHebrew | ItalianGerman | Spanish | French

Halina Birenbaum

 

"Mars de la vie", Yom HaShoah, 26 Nisan 5765, 5.5.2005

 

Rappelez-vous leur amour mutuel, leur passion pour vivre

 

À la jeunesse pendant la soixantième année depuis la libération d'Auschwitz

 

Traduction:  Katherine Roberts

 

Beaucoup des pensées, des sentiments et des mots se forcent au coeur et aux lèvres, en ce jour splendide, à 60 ans à la libération du camp Auschwitz de la mort !  Tellement il y doit livrer toujours au monde, pour explorer, pour clarifier !

Mémoires sans fin, expériences humaines au-dessus de l'abîme, qui signifient déjà les nouvelles générations par à passé lointain et incompréhensible - histoire...

 

Le nom symbolique effrayant "AUSCHWITZ" en notre monde actuel, plein des problèmes et des divers conflits, de moins en moins peut indiquer à l'humanité ce qui est sa signification - combien des vies perdues, douleurs en vain, torture, la mort. Et il est très difficile de réconcilier avec le fait que la période et le manque de la connaissance brouilleront leurs traces, et diminue l'arrangement et la capacité de tirer les conclusions nécessaires à l'avenir.

 

À notre regret, ceux qui éprouvent ces tortures nous laissent. Ils ont essayé avec toutes leurs forces de donner le témoin afin de pénétrer à la mémoire humaine de sorte qu'elle ne se produise encore jamais. Les nouvelles générations venant au monde et pour eux ces mémoires sont absolument éloignées, incompréhensible, indescriptible, comme si elles ne sont pas leur souci. En particulier, car ils sont effrayant tragiques, et des tragédies et de la peine les êtres humains préfèrent fonctionner loin que pensent profondément...

 

Mais ceci ne devrait pas se produire et ceci est interdit ! L'effacement des faits durs de la mémoire personnelle et collective est simplement dangereux. Sans passé il n'y a aucun futur.

 

J'avais de 10 ans seulement où la guerre a éclaté en septembre 1939, et 13 ans quand j'ai été porté à Auschwitz-Birkenau après avoir été dans la chambre de gaz déjà dans Majdanek pour une nuit entière, parce que les Allemands n'ont pas eu le gaz la nuit ce.

 

Ma mère m'a enseigné dans le ghetto Varsovie pendant les déportations de masse à la parole que j'ai dix-sept ans, parce que les enfants juifs n'ont pas écrit les camps ; ils avec le vieux ou le malade ont été envoyés à l'extermination, directement aux chambres de gaz, au crématorium, à la brûlure. J'ai été miraculeuxment sauvé de quatre camps de la mort. Toute ma famille 'excepté un frère, a été exterminée dans les chambres de gaz de Treblinka, de Majdanek et d'Auschwitz.

 

Un nombre d'Auschwitz était tatoué sur mon bras - la carte d'identité d'Auschwitz... Aucun chiffre n'a été effacé ou a été brouillé au cours du temps, et ainsi pas une miette simple de mémoire n'a été oubliée de ces années quand le mal était omnipotent et a été régnée exclusivement.

 

Pendant toutes ces années puisque ma libération je ne cessent pas d'indiquer au sujet derrière de ce que j'ai éprouvé là et derrière à ce que j'étais témoin. Tout au cours des années de ma vie je porte chez me l'image de ceux qui ont été exterminés, ma mère, mon père, mon frère, ma belle-soeur, mes amies qui ont partagé le même destin comme moi dans le ghetto et les camps de concentration, leurs douleurs surhumaines et leur mort. Ils sont gravés dans mon âme comme ce nombre qui est découpé sur mon bras.

 

Je me rappelle leur amour mutuel, leur accrochage dessus au plus minuscule miroite de l'espoir, de maintenir des valeurs humaines dans des conditions d'enfer sur terre, pour sauver des leurs chers, pour préserver leur croyance dans un meilleur monde, leur passion pour vivre. Et dans les derniers restes de leurs puissances, dans leurs yeux de mort était la réclamation à rappeler, qui une fois qu'elles étaient parmi la vie et elles voulaient tellement être, pour exister en ce monde.

 

Leur prière à la vie - la libération n'a pas été accomplie. Et je, en tant que l'un d'entre eux, bien que j'aie été plus chanceux qu'eux, j'ai survécu et suis arrivé au jour splendide - la soixantième année de la libération d'Auschwitz, demandent avec tout mon coeur de fournir leur réclamation à rappeler et à un meilleur et plus juste monde.

 

Des chemins du destin ne peuvent pas être changés, apportant de nouveau à la vie ceux torturés en mort dans Auschwitz et d'autres camps d'extermination, mais nous bidon hargneux nous rappelons les et essayons notre extrême que le mal ne défera pas encore des valeurs humaines, humanité. Et particulièrement la jeunesse est capable du ce, et la jeunesse est le futur du monde.

 

 

"March of the Living", Auschwitz 5.5.2005

 

English | PolishHebrew | ItalianGerman | Spanish | French

Back to Halina Birenbaum Web Page

Last updated June 21st, 2005

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!