Index Volume to Tenant Registers or Book of Residents, Gabin, Poland, 1895(?),
"Ksiegi Mieszkancow"


YYY B YYYThe Families:

BAJBOK

BARSZ

BAS

BAUMAN

BIBERGAL

BIGIELEJZEN

BLASZKA

BLOMBERG

BLUM

BLUMSZTEJN

BOCZKOWSKI

BOHL

BOK

BOL

BORENSZTAJN

BORENSZTEJN

BROMBERG

BRRZEZYNSKI

BRYM

BRZOZA

BURAK

BYNEM

 


The Data:

HOUSE

VOLUME

PAGE

SURNAME

GIVEN NAME

YEAR

NOTES

COPY PAGE

159

V

3065

BAJBOK

Gersz Chaim

1877

 

97

159

V

3065

BAJBOK

Fajga Malka

1882

LEFT TOWN 1903

97

159

V

3065

BAJBOK

Hinda Maryja

1886

DIED 1918

113

159

V

3065

BAJBOK

Gitla

1902

 

114

159

V

3065

BAJBOK

Sura

1907

 

116

159

V

3065

BAJBOK

Zysla

1908

 

116

159

V

3065

BAJBOK

Mosiek

1916

 

113

194

V

3617

BAJBOK

Josek

1888

 

113

194

V

3617

BAJBOK

Toyza

1890

 

113

194

V

3617

BAJBOK

Dawid Lajb

1913

 

113

194

V

3617

BAJBOK

Jankew Mordka

1916

 

113

194

V

3617

BAJBOK

Elka

1922

 

114

194

V

3617

BAJBOK

Abram Zalme

1924

 

115

194

V

3617

BAJBOK

Rojza

1928

 

116

194

V

3617

BAJBOK

Hersz

1930

 

117

142

IV

2755

BARSZ

Jakow

1902

DIED 1903

107

157

IV

2971

BARSZ

Jdes

1894

 

104

194

V

3625

BARSZ

Jojna Nusen

1858

 

98

194

V

3625

BARSZ

Chana

1861

 

98

194

V

3625

BARSZ

Mosiek Abram

1888

 

98

194

V

3625

BARSZ

Sura Ryfka

1888

LEFT TOWN 1929

98

194

V

3625

BARSZ

Gendla

1893

 

107

194

V

3625

BARSZ

Marjem

1895

 

107

194

V

3625

BARSZ

Aron

1897

 

107

194

V

3625

BARSZ

Wulf

1903

 

107

200

VI

3783

BARSZ

Hela

1857

 

99

200

VI

3783

BARSZ

Mosiek Lajer

1862

 

99

200

VI

3783

BARSZ

Enoch

1883

 

99

200

VI

3783

BARSZ

Wulf Ber

1888

 

99

202

VI

3798

BARSZ

Mordka

1838

DIED 1916

99

202

VI

3798

BARSZ

Ruchla

1839

DIED 1904

99

202

VI

3799

BARSZ

Lajbus

1868

 

99

202

VI

3799

BARSZ

Marja

1868

 

103

202

VI

3802

BARSZ

Gersz Ber

1872

 

99

202

VI

3798

BARSZ

Josek

1883

 

99

202

VI

3798

BARSZ

Estera

1884

LEFT TOWN 1903

99

202

VI

3798

BARSZ

Marjem Ruchla

1884

 

112

202

VI

3799

BARSZ

Jzrael

1894

 

103

202

VI

3799

BARSZ

Ester Dwojra

1896

 

103

202

VI

3799

BARSZ

Jojne

1899

 

108

202

VI

3799

BARSZ

Szlam

1901

 

105

202

VI

3799

BARSZ

Rojza

1904

 

108

207

VI

3910

BARSZ

Jakob

1857

 

100

207

VI

3910

BARSZ

Sender

1862

REGISTERED PAGE 3911

100

207

VI

3911

BARSZ

Sender

1862

 

100

207

VI

3911

BARSZ

Sura Laja

1863

 

100

207

VI

3910

BARSZ

Rojza

1863

 

109

207

VI

3911

BARSZ

Fajga Gendla

1892

 

100

207

VI

3910

BARSZ

Aron Majer

1898

 

106

207

VI

3910

BARSZ

Measze

1900

DIED 1902

106

207

VI

3910

BARSZ

Lajb

1901

 

106

207

VI

3910

BARSZ

Sender

1906

 

109

258

VI

4447

BAS

Malka Laja

1851

 

103

258

VI

4447

BAS

Bender

1856

 

103

88

III

1602

BAUMAN

Marja Laja

1862

 

118

88

III

1602

BAUMAN

Gersz Ber

1868

DIED 1894

118

88

III

1600

BAUMAN

Gersz Ber

1868

REGISTERED PAGE 1602

118

88

III

1600

BAUMAN

Giynda Laja

1871

LEFT TOWN

118

88

III

1600

BAUMAN

Jankew Lejbus

1878

 

118

88

III

1600

BAUMAN

Machla

1880

LEFT TOWN 1909

118

88

III

1600

BAUMAN

Mosiek Abram

1880

REGISTERED PAGE

118

88

III

1603

BAUMAN

Ruchla Laja

1885

 

112

88

III

1600

BAUMAN

Jtta

1886

DIED 1889

118

88

III

1602

BAUMAN

Moszek Nuchem

1891

DIED 1903

105

88

III

1602

BAUMAN

Myndla

1893

 

118

88

III

1602

BAUMAN

Hersz Ber

1895

 

118

88

III

1601

BAUMAN

Bajla

1911

 

112

88

III

1610

BAUMAN

Jzrael Josef

1913

 

113

88

III

1601

BAUMAN

Herszel

1916

 

115

88

III

1603

BAUMAN

Golda Mindel

1919

 

115

88

III

1603

BAUMAN

Haim

1926

 

115

88

III

1603

BAUMAN

Icek Zelek

1887/8

REGISTERED PAGE

118

126

IV

2446

BAUMAN

Haja Ruda

1876

LEFT TOWN 1908

104

126

IV

2445

BAUMAN

Ryfka

1883

 

109

126

IV

2473

BAUMAN

Frajdel

1887

 

112

126

IV

2471

BAUMAN

Gitla Zendel

1897

 

103

126

IV

2474

BAUMAN

Szajndla

1897

 

114

126

IV

2446

BAUMAN

Aron Majer

1899

DIED 1901

104

126

IV

2446

BAUMAN

Icek

1900

DIED 1901

105

126

IV

2471

BAUMAN

Chany Myndla

1900

 

107

126

IV

2446

BAUMAN

Chaim

1902

DIED 1916

107

126

IV

2471

BAUMAN

Sura Jtta

1902

 

107

126

IV

2475

BAUMAN

Perla

1904

 

115

126

IV

2471

BAUMAN

Chune Motel

1905

 

109

126

IV

2471

BAUMAN

Chaja

1907

 

109

126

IV

2475

BAUMAN

Henryk

1927

 

115

130

IV

2560

BAUMAN

Jenta Jachet

1868

 

105

135

III

2256

BAUMAN

Cwyja

1923

 

115

196

V

3685

BAUMAN

Chune Wolek

1836

DIED 1897

99

196

V

3685

BAUMAN

Sura Jtta

1840

DIED 1901

99

196

V

3685

BAUMAN

Sury Jtta

1840

DIED 1901

106

196

V

3686

BAUMAN

Josek

1866

DIED 1912

99

196

V

3685

BAUMAN

Josek

1866

REGISTERED PAGE 8686

99

196

V

3686

BAUMAN

Chaja

1870

LEFT TOWN 1922

99

196

V

3687

BAUMAN

Haskel

1874

 

99

196

V

3687

BAUMAN

Sejwa

1874

 

106

196

V

3686

BAUMAN

Rajza

1892

DIED 1892

99

196

V

3687

BAUMAN

Chana Ruchla

1901

 

106

196

V

3687

BAUMAN

Sura Jtta

1904

 

107

208

VI

3974

BAUMAN

Sender Lajb

1844

 

100

208

VI

3974

BAUMAN

Brana Cywyja

1847

DIED 1905

100

208

VI

3974

BAUMAN

Fajga Ester

1868

REGISTERED PAGE 2664

100

208

VI

3974

BAUMAN

Ryfka

1872

REGISTERED PAGE 2664

100

208

VI

4015

BAUMAN

Mordka

1874

 

100

208

VI

4015

BAUMAN

Ester Ruchla

1877

 

105

208

VI

4015

BAUMAN

Jtta

1880

LEFT TOWN 1903

100

208

VI

4015

BAUMAN

Chana Czejwa

1883

 

100

208

VI

3974

BAUMAN

Sura Marja

1885

DIED 1886

101

208

VI

3974

BAUMAN

Perla

1888

 

110

208

VI

3974

BAUMAN

Dyna

1889

 

101

208

VI

3975

BAUMAN

Szmul Mosiek

1891

REGISTERED PAGE 2916

101

208

III

2256

BAUMAN

Dyna

1892

 

114

208

VI

4015

BAUMAN

Moszek

1899

DIED 1919

113

208

VI

4015

BAUMAN

Gersz Lajb

1901

 

105

208

VI

4015

BAUMAN

Icek

1904

 

107

208

VI

4015

BAUMAN

Lajzer Josek

1907

 

109

208

VI

4021

BAUMAN

Laja

1908

 

116

208

VI

4015

BAUMAN

Cywja Brana

1909

 

111

208

VI

4015

BAUMAN

Rywka

1911

 

112

208

VI

4015

BAUMAN

Abram

1914

DIED 1915

113

208

VI

4015

BAUMAN

Dwojra

1918

 

114

208

VI

4016

BAUMAN

Ela

1925

 

115

208

VI

4016

BAUMAN

Chana Necha

1928

 

116

208

III

2256

BAUMAN

Ruchla Laja

1928

 

116

208

VI

4021

BAUMAN

Jakow

1929

DIED 2/II 1929

116

19

I

463

BIBERGAL

Maja

1900

 

105

19

I

463

BIBERGAL

Manasze

1903

 

107

135

IV

2636

BIBERGAL

Chana

1891

 

114

135

IV

2653

BIBERGAL

Laja

1891

 

114

135

IV

2651

BIBERGAL

Majer

1895

 

104

135

IV

2653

BIBERGAL

Icek Hersz

1920

 

114

135

IV

2653

BIBERGAL

Estera Marjem

1920

 

115

135

IV

2656

BIBERGAL

Hinda

1922

 

115

135

IV

2653

BIBERGAL

Aron

1923

 

115

135

IV

2656

BIBERGAL

Jakob

1930

 

117

135

IV

2636

BIBERGAL

Haja

 

 

114

71

II

1287

BIGIELEJZEN

Jcchi

1912

 

116

71

II

1287

BIGIELEJZEN

Salomoia

1869

 

105

71

II

1289

BIGIELEJZEN

Ruchla

1879

 

106

71

II

1287

BIGIELEJZEN

Jzrael Hersz

1898

 

110

71

II

1289

BIGIELEJZEN

Myndla

1901

DIED 1901

106

71

II

1287

BIGIELEJZEN

Jtta Szyfra

1902

 

110

71

II

1287

BIGIELEJZEN

Majer Szymon

1905

 

108

71

II

1289

BIGIELEJZEN

Tyna Rajzla

1906

 

110

71

II

1287

BIGIELEJZEN

Sura

1908

 

110

130

IV

2553

BLASZKA

Lajbus

1896

 

108

130

IV

2554

BLASZKA

Frajdla

1909

 

111

130

IV

2554

BLASZKA

Szlama

1911

 

111

113

III

2167

BLOMBERG

Rozalyja

 

 

110

3

I

43

BLUM

Hela

1877

LEFT TOWN 1898

103

127

IV

2482

BLUM

Jankew

1895

 

104

127

V

2483

BLUM

Chawa Rywka

1898

 

117

127

V

2483

BLUM

Szyja

1922

 

117

127

V

2483

BLUM

Jankiew

1895

 

117

12

I

264

BLUMSZTEJN

Tauba

1891

 

115

12

I

269

BLUMSZTEJN

Hana

1894

 

116

12

I

262

BLUMSZTEJN

Icek

1898

 

103

12

I

262

BLUMSZTEJN

Jtta

1900

 

105

12

I

264

BLUMSZTEJN

Eliza

1929

 

116

12

I

262

BLUMSZTEJN

Chaim

1894/3

 

104

 

VI

4398

BOCZKOWSKI

Szajndla Frajda

1859

LEFT TOWN 1894

102

 

VI

4398

BOCZKOWSKI

Jankel Dawid

1862

LEFT TOWN 1893

102

 

VI

4398

BOCZKOWSKI

Mordka Berek

1879

LEFT TOWN 1895

102

 

VI

4398

BOCZKOWSKI

Srul Josek

1884

LEFT TOWN 1896

102

 

VI

4398

BOCZKOWSKI

Haim

1888

LEFT TOWN 1897

102

205

VI

3872

BOHL

Abram Mayer

1862

LEFT TOWN 1905

100

205

VI

3872

BOHL

Fajga Jenta

1862

DIED 1894

100

205

VI

3872

BOHL

Szajna

1875

LEFT TOWN 1900

104

205

VI

3872

BOHL

Chaim Szyja

1925

 

116

11

I

241

BOK

Malka Rywka

1907

 

116

11

I

241

BOK

Zelda

1928

DIED 14/III 1928

116

11

I

241

BOK

Szmul Hersz

1929

 

116

11

I

237

BOL

Ajdla

1867

 

104

11

I

231

BOL

Hudes Ester

1892

 

110

11

I

237

BOL

Fajga

1900

DIED 1902

105

11

I

237

BOL

Sura Ryfka

1903

 

107

11

I

241

BOL

Lajb

1904

 

108

11

I

238

BOL

Icek

1906

 

109

11

I

237

BOL

Fajga

1908

 

110

11

I

238

BOL

Hana Malka

1911

 

111

11

I

238

BOL

Byna

1913

 

113

21

I

509

BOL

Mosiek

1897

 

103

21

I

509

BOL

Fajga

1903

DIED 1906

107

21

I

507

BOL

Fajga

1905

 

115

21

I

518

BOL

Dawid

1907

 

109

21

I

509

BOL

Malka

1913

 

115

21

I

509

BOL

Rachmyl

1917

 

114

21

I

507

BOL

Benjamin Wolf

1927

 

115

21

I

507

BOL

Chana Cyrel

1929

 

116

58

II

1026

BOL

Tauba Ruchla

1875

 

106

58

II

1017

BOL

Estera

1878

 

106

58

II

1027

BOL

Chaja

1886

 

111

58

II

1024

BOL

Josef

1896

 

104

58

II

1024

BOL

Zalma

1897

 

103

58

II

1012

BOL

Jzrael Manasze

1900

 

105

58

II

1028

BOL

Laja Fajga

1901

 

116

58

II

1017

BOL

Gersz

1904

 

108

58

II

1017

BOL

Chaim Manasze

1908

 

109

58

II

1024

BOL

Abram Chaim

1912

 

112

58

II

1017

BOL

Benjamyn

1913

 

113

58

II

1024

BOL

Fajga Myndla

1914

 

113

58

II

1028

BOL

Elka

1915

 

113

58

II

1024

BOL

Jzrael

1916

 

113

58

II

1025

BOL

Jtta

1921

 

116

58

II

1025

BOL

Mindla

1923

 

116

58

II

1032

BOL

Mordka

1924

 

115

58

II

1024

BOL

Mordka

1926

 

115

58

II

1032

BOL

Rywen

1927

 

115

58

II

1028

BOL

Sura

1928

 

116

58

II

1025

BOL

Eliezer

1929

 

116

58

II

1028

BOL

Mordka

1930

 

117

58

II

1032

BOL

 

18??

 

114

58

II

1032

BOL

A???

 

 

114

59

V

3681

BOL

Frajda

1888

 

112

88

II

1026

BOL

Wolf

1903

 

107

126

IV

2448

BOL

Chuna Sura

1890

 

110

142

IV

2755

BOL

Malka

1882

 

100

196

V

3675

BOL

Jtta Laja

1846

DIED 1897

98

196

V

3675

BOL

Manes

1849

 

98

196

V

3679

BOL

Abram Icek

1859

 

98

196

V

3679

BOL

Hudes

1859

 

98

196

V

3675

BOL

Malka Clowa

1875

 

98

196

V

3679

BOL

Marjem Laja

1879

LEFT TOWN 1904

99

196

V

3679

BOL

Fajga

1881

LEFT TOWN 1908

99

196

V

3679

BOL

Mordka Josek

1884

 

99

196

V

3679

BOL

Kajle Rajzla

1886

 

99

196

V

3679

BOL

Dawid Szmul

1887

 

99

196

V

3675

BOL

Frymet

1891

 

98

196

V

3679

BOL

Ruchla

1891

DIED 1917

99

196

V

3679

BOL

Aba

1892

 

99

196

V

3679

BOL

Chaja Sura

1895

 

104

196

V

3675

BOL

Benjamyn Zalma

1898

 

103

196

V

3675

BOL

Szulem Icchek

1899

DIED 1903

104

196

V

2679

BOL

Mojse Ful

1901

 

105

196

V

3675

BOL

Mordka

1901

 

106

196

V

3675

BOL

Gersz

1903

 

107

196

V

3676

BOL

Chana Rywka

1909

 

111

196

V

3676

BOL

Dawid

1909

 

111

196

V

3873

BOL

Szyja Lejzer

1916

 

113

196

V

3681

BOL

Benjamyn Zelman

1917

 

114

196

V

3681

BOL

Szajna Sura

1924

 

115

196

V

3678

BOL

Rywka Rojza

1925

 

115

196

V

3678

BOL

Fajga

1928

 

116

202

I

509

BOL

Etka

1901

 

105

205

VI

3870

BOL

Dawid

1834

DIED 1901

100

205

VI

3870

BOL

Frajda

1834

DIED 1916

100

205

VI

3865

BOL

Symcha

1842

 

99

205

VI

3858

BOL

Jakob

1863

REGISTERED PAGE 3867

99

205

VI

3867

BOL

Jakob

1863

 

100

205

VI

3866

BOL

Sura

1864

LEFT TOWN 1903

100

205

VI

3866

BOL

Mosiek Wolek

1865

REGISTERED PAGE 3866

99

205

VI

3870

BOL

Hawa

1865

REGISTERED PAGE 1053

100

205

VI

3866

BOL

Mosiek Wolek

1865

LEFT TOWN 1903

100

205

VI

3871

BOL

Gersz Icek

1867

 

100

205

VI

3867

BOL

Ruchla Laja

1867

 

100

205

VI

3876

BOL

Necha

1869

 

104

205

VI

3876

BOL

Ber

1870

 

99

205

VI

3891

BOL

Fajga

1870

 

103

205

VI

3868

BOL

Gitla Perel

1870

 

104

205

VI

3874

BOL

Haja

1871

REGISTERED PAGE 3876

99

205

VI

3868

BOL

Arje

1873

 

99

205

VI

3871

BOL

Haim Ber

1873

 

100

205

VI

3876

BOL

Bajla Brucha

1873

 

109

205

VI

3871

BOL

Jakob Lajb

1875

 

100

205

VI

3868

BOL

Tauba

1877

 

99

205

VI

3868

BOL

Ryfka Enta

1882

 

109

205

VI

3873

BOL

Marjem

1884

DIED 11/IV 1928

108

205

VI

3873

BOL

Mosiek Josek

1885

 

100

205

VI

3873

BOL

Mordka

1887

 

100

205

VI

3873

BOL

Azriel Jankew

1890

LEFT TOWN 1905

100

205

VI

3867

BOL

Malka Rasza

1892

 

100

205

VI

3875

BOL

Dobrysz

1893

DIED 1913

114

205

VI

3891

BOL

Brana

1895

 

103

205

VI

1897

BOL

Tauba Chana

1895

 

114

205

VI

3867

BOL

Mosiek

1896

 

110

205

VI

3891

BOL

Symcha

1897

 

103

205

VI

3876

BOL

Marja

1898

 

108

205

VI

3867

BOL

Rajzla

1898

 

110

205

VI

3867

BOL

Ester

1899

 

105

205

VI

3867

BOL

Dawid

1904

 

108

205

VI

3873

BOL

Szlama

1907

 

109

205

VI

3873

BOL

Enta Rywka

1909

 

111

205

VI

3873

BOL

Chaim

1911

DIED1912

111

205

VI

3876

BOL

Jcek

1912

 

116

205

VI

3873

BOL

Majlach

1913

 

113

205

VI

3875

BOL

Fajga Jenta

1915

 

115

205

VI

3679

BOL

Rafal

1916

 

113

205

VI

3875

BOL

Kajle

1919

 

114

205

VI

3873

BOL

Fajga Rajzel

1922

 

115

208

VI

3987

BOL

Jankel Lajb

1834

DIED 1913

101

208

VI

4002

BOL

Gitla

1846

 

101

208

VI

3987

BOL

Sura

1847

DIED 1911

101

208

VI

4002

BOL

Abram Lajb

1860

 

101

208

VI

3987

BOL

Dwojra Rajzel

1869

LEFT TOWN 1898

101

208

VI

3985

BOL

Szlama

1871

 

101

208

VI

3995

BOL

Sender Tobyasz

1872

 

101

208

VI

3995

BOL

Sura Malka

1873

 

104

208

VI

3995

BOL

Marja

1879

LEFT TOWN 1905

101

208

VI

4042

BOL

Salamon

1881

 

101

208

VI

3992

BOL

Majlech

1883

 

101

208

VI

4002

BOL

Jakob Josek

1886

 

101

208

VI

3987

BOL

Laja

1886

 

101

208

VI

4002

BOL

Szejwa

1887

 

101

208

VI

3988

BOL

Mordka

1888

DIED 1890

101

208

VI

4002

BOL

Mordka Majer

1889

 

101

208

VI

4002

BOL

Aba

1891

 

101

208

VI

3988

BOL

Perla

1891

 

101

208

VI

4002

BOL

Jojne

1894

 

105

208

VI

4002

BOL

Szyja

1895

 

105

208

VI

4002

BOL

Icchak

1898

 

105

208

VI

3995

BOL

Szmul

1901

DIED 1913

108

208

VI

2995

BOL

Kajla

1903

 

107

208

VI

2995

BOL

Szajdla

1903

 

107

208

VI

3995

BOL

Ruchla

1903

 

116

208

VI

3992

BOL

Aba

1911

DIED 1916

111

208

VI

4042

BOL

Fajga

1918

 

114

208

VI

3995

BOL

Cywja

19??

 

114

208

VI

3995

BOL

Abram Aba

1907/8

 

110

211

VI

4042

BOL

Ruchla Laja

1885

 

109

211

VI

4042

BOL

Mordka

1908

DIED 1918

110

211

VI

4042

BOL

Mordka Josek

1909

 

110

211

VI

4042

BOL

Sura

1912

 

113

211

VI

4042

BOL

Jakow Lejb

1913

 

113

268

VI

3992

BOL

Jakow Lajb

1913

 

113

 

VI

3866

BOL

Lejzer

1893

LEFT TOWN 1903

106

 

VI

3866

BOL

Laja

1895

LEFT TOWN 1904

106

 

II

1032

BOL

Szajna

1896

 

114

 

VI

3866

BOL

Marjem

1897

LEFT TOWN 1905

106

 

I

508

BOL

Hinda

1899

LEFT TOWN 1930

104

 

I

509

BOL

Jtta

1900

 

104

 

VI

3866

BOL

Gerszon

1900

LEFT TOWN 1906

106

 

VI

3866

BOL

Juda

1901

LEFT TOWN 1907

106

 

VI

3873

BOL

Dawid Jankel

1905

DIED 1906

108

 

II

1017

BOL

Fajga Gytla

1906

 

108

 

V

3675

BOL

Fajga Laja

1906

 

108

 

V

3681

BOL

Mendel

1922

 

115

253

VI

4379

BORENSZTAJN

Szlama

1815

DIED 1887

102

253

VI

4379

BORENSZTAJN

Bajla Ruchla

1854

LEFT TOWN 1892

102

253

VI

4379

BORENSZTAJN

Cypra

1869

LEFT TOWN 1906

102

253

VI

4379

BORENSZTAJN

Hela

1871

 

102

14

I

344

BORENSZTEJN

Jtta

1878

LEFT TOWN 1907

104

14

I

341

BORENSZTEJN

Jtta

1886

LEFT TOWN 191..

112

14

I

338

BORENSZTEJN

Mosiek

1901

 

105

14

I

341

BORENSZTEJN

Abram Moszek

1917

 

114

15

I

369

BORENSZTEJN

Sura Laja

1881

 

112

15

I

371

BORENSZTEJN

Fyszel

1903

 

107

15

I

371

BORENSZTEJN

Enoch

1904

 

114

15

I

371

BORENSZTEJN

Rajzla

1907

 

109

15

I

369

BORENSZTEJN

Chysl

1912

 

112

20

I

485

BORENSZTEJN

Sura

1897

 

103

20

I

485

BORENSZTEJN

Szejwa

1905

 

108

44

I

341

BORENSZTEJN

Abram Lajb

1912

DIED 1912

112

88

I

365

BORENSZTEJN

Zysa

1903

 

112

208

I

371

BORENSZTEJN

Lajbusz

1911

 

112

257

VI

4411

BORENSZTEJN

Mosiek Jakub

1854

LEFT TOWN 1891

102

257

VI

4411

BORENSZTEJN

Rajzla

1858

LEFT TOWN 1892

102

257

VI

4411

BORENSZTEJN

Chura Josyf

1878

LEFT TOWN 1893

102

257

VI

4411

BORENSZTEJN

Majer

1882

LEFT TOWN 1894

102

257

VI

4411

BORENSZTEJN

Gendla

1885

DIED 1890

103

257

VI

4411

BORENSZTEJN

Hinda Estera

1890

LEFT TOWN 1891

103

13a

I

285

BORENSZTEJN

Ruchla

1890

LEFT TOWN 1927

103

13a

I

285

BORENSZTEJN

Aron

1892

 

103

13a

I

285

BORENSZTEJN

Nacha

1894

 

103

13a

I

285

BORENSZTEJN

Marja

1895

REGISTERED PAGE 2403- IV

103

 

I

371

BORENSZTEJN

Frajda

1881

 

106

99

III

1788

BROMBERG

Luzer

1861

 

119

99

III

1788

BROMBERG

Ruchla

1864

 

119

99

III

1788

BROMBERG

Frajdel

1893

 

119

99

III

1788

BROMBERG

Chaja Sura

1894

 

119

100

III

1788

BROMBERG

Haim Chaskel

1898

 

117

100

III

1788

BROMBERG

Myndla

1902

 

111

113

III

2167

BROMBERG

Ryfka Frajdla

1888

 

109

113

III

2167

BROMBERG

Jakob

1909

 

111

119

III

2303

BROMBERG

Fajga

1868

 

103

119

III

2303

BROMBERG

Chaim

1899

 

103

119

III

2304

BROMBERG

Jankel

1902

 

107

119

III

2303

BROMBERG

Moszek

1907

 

116

119

III

2304

BROMBERG

Chuma

1908

 

116

100b

III

1784

BROMBERG

Blyma

1868

 

119

100b

III

1784

BROMBERG

Salomon

1869

 

119

100b

III

1784

BROMBERG

Frajdla

1896

LEFT TOWN

114

109b

III

1783

BROMBERG

Salomon

1869

REGISTERED PAGE 1784

119

194

V

3619

BRRZEZYNSKI

Ajzyk

1837

 

98

206

VI

3898

BRRZEZYNSKI

Benjamyn

1841

 

100

258

VI

4436

BRYM

Fajwel

1854

 

103

194

V

3619

BRZOZA

Malka

1832

DIED

98

121

IV

2354

BURAK

Szyfra

1875

 

104

3

I

36

BYNEM

Szajna Kter

1867

 

104

 

 Return to the Data of the Old Registry Book

Return to Ada's home page