קיצורים וראשי תיבות נפוצים על גבי מצבות בפולין

Abbreviations and Terms Found on Tombstones in Poland

Skróty i wyrażenia znalezione na nagrobkach w Polsce

Our revered father

אדוננו, אבינו

א"א

President of rabbinic court

אב בית דין

אב"ד

President of rabbinic court in the community of

אב בית דין קהילת

אבד"ק

Great light

אור גדול

א"ג

Our Master, our teacher, our Rabbi

אדוננו מורנו ורבנו

אדמו"ר

The first day of (Jewish) month

א' דראש חודש

אדר"ח

Woman of valor

אשת חיל

א"ח

Son of, daughter of

בן, בת

ב'

Speedily and in our time, Amen

במהרה בימינו אמן

בב"א

In charity

בגמילות חסד

בג"ח

Court

בית דין

ב"ד

Son of the genius and famous

בן הגאון

בה"ג

Son of the wise and holy

בן החכם הקדוש

בהה"ק

Synagogue

בית הכנסת

בה"כ

Son of our Rabbi & teacher

בן הרב מורנו

בה"מ

Son of Rabbi

בן הרב רבי

בהרב

Son of Rabbi

בן הרב רבי

בהר"ר

In the day

ביום

בי'

Son/daughter of our teacher, son/daughter of Mister

בן/בת מורנו, בן/בת מר

ב"מ

Son of our teacher the rabbi and our rabbi

בן מורנו הרב ורבנו

במה"ו

Son of our teacher and rabbi

בן מורנו ורבנו

במ"ו / במ"ה

Son of our teacher the rabbi

בן מורנו הרב

במו"ה

The author of…

בעל המחבר

בעהמ"ח

In the next world

בעולם הבא

בעה"ב

On the eve of Sabbath

בערב שבת

בע"ש

On the eve of the first day of (Jewish) month

בערב ראש חודש

בער"ח

On the eve of the Holy Sabbath

בערב שבת קודש

בעש"ק

In the ten penitential days

בעשרת ימי תשובה

בעשי"ת

In the holy community

בקהילת קודש

בק"ק

Son of Reb

בן רב

ב"ר

In the year of

בשנת

בש'

In a good name

בשם טוב

בש"ט

In the Holy Sabbath

בשבת קודש

בש"ק

Charity, benevolence

גמילות חסד

ג"ח, גמ"ח

Treasurer of synagogue, proselyte by conviction

גבאי צדקה, גר צדק

ג"צ

Paradise

גן עדן

ג"ע

Intermediate days of festival (during Passover and Tabernacles)

דחול ומועד

דחה"מ

Of the Holy Community

דקהילא קדישא

דק"ק

Judge of justice

דיין צדק

ד"צ

In the first day of (Jewish) month

דראש חודש

דר"ח

5000

5000

ה"א

The important man or woman

האיש החשוב / האישה החשובה

הא"ה

It is the very…, the important man

הלא הוא, האדון הנכבד

ה"ה

The important and famous

הגאון הגדול

הה"ג

The righteous Rabbi

הרב הצדיק

הה"צ

The wise holy person

החכם הקדוש

הה"ק

May the Lord revenge his blood!

השם יקום דמו

הי"ד

The Great Light

המאור הגדול

המאה"ג

The deceased

המנוח

המנ'

Rabbi

הרב רבי

ה"ר

The great Rabbi

הרב הגאון, הרב הגדול

הרה"ג

The wise rabbi, the Hassidic Rabbi

הרב החסיד, הרב החכם

הרה"ח

The Righteous Rabbi

הרב הצדיק

הרה"צ

The Holy Rabbi

הרב הקדוש

הרה"ק

The Rabbi

הרב רבי

הר"ר

Learned in the Torah

התורני

הת'

And in paradise

ובגן עדן

ובג'

And her sons

והבנים שלה

ובני'

With God will

ויהי רצון

וי"ר

And to our teacher and rabbi

ולמורנו הרב רבנו

ולמה"ר

And good deeds

ומעשים טובים

ומ"ט

May his virtue stand us in good stead!

זכותו יגן עלינו

זי"ע

May his virtue stand us in good stead! Amen!

זכותו יגן עלינו אמן

זיע"א

Of blessed memory

זכרונו לברכה

ז"ל

His memory will live in the next world

זכרונו לחיי העולם הבא

זלה"ה

The Righteous of blessed memory

זכר צדיק לברכה

זצ"ל

Of blessed and pious memory

זכר צדיק וקדוש לברכה

זצוק"ל

Of blessed and pious memory may he abide in paradise!

זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא

זצוקללה"ה

The intermediate days of a feast

חול המועד

חוה"מ (ח"ה)

The intermediate days of Pessah - Passover

חול המועד פסח

חוהמ"פ

The intermediate days of Succkoth - Tabernacles

חול המועד סוכות

חוהמ"ס

Our Sages of blessed memory

חכמנו זיכרונם לברכה

חז"ל

The Day of Atonement

יום הכיפורים

יוה"כ, יו"כ

Minor Day of Atonement

יום כיפור קטן

יוכ"ק

Festival

יום טוב

יו"ט, י"ט

The day of Sabbath

יום השבת

יוה"ש

May his name be blotted out

יימח שמו

ימ"ש

May his candle light shine (the person is alive)

יאיר נרו, נרו יאיר

י"נ, נ"י

May his memory be blessed

יהיה זכרו לברכה

יז"ל

His soul left in purification

יצאה נשמתו בטהרה

ינ"ב

May he rest in peace

ינוח על משכבו בשלום

יעמ"ש

May it be God's will!

יהיה רצון

י"ר

May He be blessed!

יתברך

ית'

The  Honorable

כבוד

כ', כב'

All his family

כל בני ביתו

כב"ב

The Honorable Rabbi

כבוד הרב

כ"ה

Cohen of justice

כהן צדק

כ"ץ

To his eternal rest, since the creation of the world

לבית עולמו, לבריאת העולם

לב"ע

To charity

לגמילות חסדים

לג"ח

For 'eternal life'

לחיי עולם

לח"ע

To the next world

לעולם הבא

לעוה"ב

By the abbreviated era (without mentioning the thousands, e.g. תשס"ב=762 instead of  התשס"ב=5762

לפרט קטן (ספירת השנים ללא  ציון ספרת האלפים)

לפ"ק, ל"ק

Mrs., our teacher, the deceased

מרת, מורנו, המנוח

מ'

Our teacher and Rabbi

מורנו הרב

מו"ה, מוה"ר

Our Teacher and Master Rabbi

מורנו ורבנו הרב רבי

מוהר"ר

Ab (the month)

מנחם אב (חודש)

מנ"א

From the Holy Community

מקהילה קדושה

מק"ק

Rabbi – Teacher of Righteousness

מורה צדק

מו"צ (מ"צ)

The termination of the Sabbath

מוצאי שבת

מוצ"ש

The termination of the Holy Sabbath

מוצאי שבת קודש

מוצש"ק

Of women in the tent she will be blessed

מן נשים באוהל תבורך

מנב"ת

His/her soul, died

נפשו, נפשה, נפטר

נ', נפ'

Great grandson and a grandson  (descendant)

נכד ונין (צאצא)

נו"נ

May his soul rest in Paradise

נשמתו עדן

נ"ע

May he rest in peace!

נוחו עדן

נו"ע

Deputy of Cohen (priest)

סגן לכהונה

סג"ל

Scroll of the Law

ספר תורה

ס"ת

May he rest in peace!

עליו השלום

ע"ה

His soul left in purification

עלתה נפשו בטהרה

ענ"ב

On the eve of the first day of (Jewish) month

ערב ראש חודש

ער"ח

Eve of Passover

ערב פסח

ע"פ

The crown of our head

עטרת ראשנו

ע"ר

Eve of Sabbath

ערב שבת

ע"ש

Eve of the Holy Sabbath

ערב שבת קודש

עש"ק

Supporter and a leader

פרנס ומנהיג

פ"ו

Here lies buried

פה נטמן

פ"נ

Holy

קדוש

ק'

Holy Community

קהילה קדושה

ק"ק

Rabbi

רבי

ר'

First day of the (Jewish) month

ראש חודש

ר"ח

Year

שנת

ש'

Ritual slaughterer

שוחט ובודק

שו"ב

Holy Sabbath

שבת קודש

ש"ק

May his soul be bound up in the bond of everlasting life

תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

תנצב"ה

 

 

 

Last updated  November 3rd, 2006

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!