- 38 -

___________________________________________________________________

גדעון רפאל בן-מיכאל: מחנה ההשמדה הראשון "חלמנו", ביטאון פורום שמירת זיכרון השואה,

גיליון מספר 11 , המכון ללימודי השואה ע"ש ח.אייבשיץ – חיפה.